top of page

Juridische kennisgeving

Daarnaast moet u er meer over weten.

Definities

Opdrachtgever: iedere professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 ev van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: http://hotelrestaurantvalneige.fr/ stelt klanten ter beschikking:

Inhoud: alle elementen waaruit de informatie op de site bestaat, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie: Hierna aangeduid als "Informatie (s)" die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden bewaard door http://hotelrestaurantvalneige.fr/ voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonlijke gegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

1. Presentatie van de website.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website http://hotelrestaurantvalneige.fr/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden als onderdeel van de implementatie en monitoring:

Eigenaar: SAS Omni-Visite Kapitaal van € 1.000 - 14 a derriere la ville 68910 Labaroche
Publicatiebeheerder: Quentin Gachon - quentin.gachon@omni-visites.com
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Quentin Gachon - quentin.gachon@omni-visites.com
Gastheer: ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Functionaris voor gegevensbescherming: Quentin Gachon - quentin.gachon@omni-visites.com

De juridische kennisgevingen worden gratis aangeboden door Orson.io, website-editor

Daarnaast moet u er meer over weten.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Gebruik van de site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door http://hotelrestaurantvalneige.fr/ , die dan zal proberen om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie mee te delen. De website http://hotelrestaurantvalneige.fr/ wordt regelmatig bijgewerkt door http://hotelrestaurantvalneige.fr/ verantwoordelijk. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

Daarnaast moet u er meer over weten.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website http://hotelrestaurantvalneige.fr/ is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. http://hotelrestaurantvalneige.fr/ streeft ernaar om de site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

Daarnaast moet u er meer over weten.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie. De site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ wordt gehost bij een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de Diensten en Diensten zogenaamd verkeer genereren. onnatuurlijk.

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ en de gastheer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die in het bijzonder verband houden met netwerkcongestie waardoor toegang tot de server wordt verhinderd.

Daarnaast moet u er meer over weten.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: http://hotelrestaurantvalneige.fr/ .

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Daarnaast moet u er meer over weten.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ treedt op als redacteur van de site. http://hotelrestaurantvalneige.fr/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website http://hotelrestaurantvalneige.fr/ , als gevolg van gebruik apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ . Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. http://hotelrestaurantvalneige.fr/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wet die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt http://hotelrestaurantvalneige.fr/ zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, die ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

Daarnaast moet u er meer over weten.

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679).

Daarnaast moet u er meer over weten.

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de gebruiker en de navigatie op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke gegevens: Omni-Visits. http://hotelrestaurantvalneige.fr/ wordt vertegenwoordigd door Martine Christmann, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt http://hotelrestaurantvalneige.fr/ zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is in het bijzonder aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, door het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​register bij te houden van behandelingen in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneer http://hotelrestaurantvalneige.fr/ Persoonsgegevens verwerkt, neemt http://hotelrestaurantvalneige.fr/ alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor http://hotelrestaurantvalneige.fr/ behandelt hen.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.

 • om computerfraude (spammen, hacken, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)

 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens

 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op http://hotelrestaurantvalneige.fr/ : e-mailadres

 • om communicatiecampagnes te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ verkoopt uw ​​persoonlijke gegevens niet die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht op blokkering of verwijdering van persoonlijke gegevens van gebruikers (artikel 17 van de RGPD), wanneer ze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren daarvan verboden is

 • recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)

 • recht op beperking van de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 18 RGPD)

 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)

 • recht op de overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)

 • het recht om het lot van de gegevens van de gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie http://hotelrestaurantvalneige.fr/ hun gegevens al dan niet moet meedelen aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

Daarnaast moet u er meer over weten.

Zodra http://hotelrestaurantvalneige.fr/ kennis neemt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt http://hotelrestaurantvalneige.fr/ zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het behoud ervan mogelijk is. noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe http://hotelrestaurantvalneige.fr/ zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie vraagt ​​of bezwaar maakt tegen de behandeling ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met http://hotelrestaurantvalneige.fr/. volgende adres:

Omni-Visits - DPO, Quentin Gachon
14 achter de stad 68910 Labaroche.

In dat geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij http://hotelrestaurantvalneige.fr/ wil corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (kaart identiteit of paspoort).

Verzoeken om het verwijderen van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen die aan http://hotelrestaurantvalneige.fr/ worden opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonlijke gegevens

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de Informatie die over haar Klanten is verzameld naar een land buiten de Europese Unie of erkend als "ongeschikt" door de Europese Commissie zonder eerst de klant. Http://hotelrestaurantvalneige.fr/ blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegde personen wordt doorgegeven. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast , onder de aandacht wordt gebracht van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ , moet het de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. . Verder verzamelt http://hotelrestaurantvalneige.fr/ geen "gevoelige gegevens".

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen uitsluitend worden verwerkt door dochterondernemingen van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ en onderaannemers (serviceproviders) om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

8. Melding van incidenten

Hoe hard u ook uw best doet, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle zaken die verband houden met de veiligheid van hun rekening en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de inwisseling van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen ten aanzien van van de sitegebruiker http://hotelrestaurantvalneige.fr/ .

Daarnaast moet u er meer over weten.

veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, gebruikt http://hotelrestaurantvalneige.fr/ netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoord .

Bij het verwerken van Persoonsgegevens neemt http://hotelrestaurantvalneige.fr/ alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Internet "cookies" en "tags" hypertekstlinks

De site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ . Http://hotelrestaurantvalneige.fr/ heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

9.1. "COOKIES"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de gebruiker (bijvoorbeeld: computer, smartphone) (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies lopen onder geen enkele omstandigheid het risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

Het is mogelijk dat http://hotelrestaurantvalneige.fr/ de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerkt, zoals de geraadpleegde pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan http://hotelrestaurantvalneige.fr/ de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies die de navigatie en / of de levering van de diensten die door de site worden aangeboden, vergemakkelijken, kan de gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wenst te accepteren, zodat cookies worden opgeslagen in de terminal of, integendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat de kans groot is dat een cookie op zijn terminal wordt opgeslagen. http://hotelrestaurantvalneige.fr/ informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteiten van zijn navigatiesoftware niet allemaal beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer http://hotelrestaurantvalneige.fr/ of een van zijn serviceproviders om technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taalinstellingen en scherm of het land van waaruit de terminal met internet lijkt te zijn verbonden.

Waar van toepassing, wijst http://hotelrestaurantvalneige.fr/ alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de slechte werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door http://hotelrestaurantvalneige.fr/ , als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) van de onmogelijkheid voor http://hotelrestaurantvalneige.fr/ om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking vanwege de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn voorkeuren op het gebied van cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen. http://hotelrestaurantvalneige.fr/ kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om het te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die zijn toegewezen aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de http://hotelrestaurantvalneige.fr/ Site of in zijn mobiele applicatie en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te gaan het browsen op de website of de mobiele applicatie van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ , Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ . De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies op http://hotelrestaurantvalneige.fr/ intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET-TAGS

http://hotelrestaurantvalneige.fr/ kan af en toe internetbakens gebruiken (ook wel "tags" of actietags, single-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's genoemd) en deze via een partner die gespecialiseerd is in webanalyse en die zich waarschijnlijk in het buitenland bevindt (en daarom de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties die internetgebruikers toegang geven tot de site als op de verschillende pagina's daarvan geplaatst.

Met deze technologie kan http://hotelrestaurantvalneige.fr/ de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere internetsites met behulp van deze tags, rapporten over de activiteit van de site opstellen ter attentie van http://hotelrestaurantvalneige.fr/ , en 'andere diensten met betrekking tot het gebruik daarvan en van internet.

10. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site http://hotelrestaurantvalneige.fr/ is onderworpen aan de Franse wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Colmar.

bottom of page